Giv søerne en hjælpende hånd – og få tilskud til udsætning af ål og flodkrebs - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Giv søerne en hjælpende hånd – og få tilskud til udsætning af ål og flodkrebs

Fiskemanipulation går ud på at forbedre en sø ved at ændre på fiskebestanden – rovfisk spiser fredfisk, som spiser dyreplankton, som lever af alger. Ændrer man på fiskene, får det virkning på algerne, som det altså gælder om at holde nede, for at søen kan blive ren og klarvandet. Ligeledes vil unger af flodkrebs fortrinsvis leve af halvrådne planter og alger.

Har du mod på at hjælpe en sø til bedre balance, er der godt nyt for hos DTU Aqua kan du opnå tilskud til at udsætte bl.a. flodkrebs og ål.

Lidt om flodkrebs

På trods af sit navn findes flodkrebs fortrinsvis i søer, damme og små vandhuller og kun hvor vandet er rent og iltrigt. Den er endvidere varmekrævende og lever først og fremmest på lune, lavvandede lokaliteter med fast bund.

Flodkrebsen er nataktiv og gemmer sig om dagen mellem trærødder, under sten eller i huler, som udgraves i sø-brinken.

Flodkrebsen er som voksen et rovdyr og lever af små frøer, orme, fisk, snegle og insektlarver, mens krebseungerne fortrinsvis lever af halvrådne planter og alger.

Flodkrebs kan blive op til 15 år gamle, og hannerne kan yngle som 3-årige, mens hunnerne først kan yngle efter 4 år.

Yderligere informationer om flodkrebs kan hentes ved Danmark Krebseavlerforening

Hos DTU Aqua kan man ansøge om støtte til udsætning af flodkrebs (Astacus astacus), blot nogle forholdsvis simple krav er opfyldt.

Regler for tilskud til udsætning af flodkrebs

Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgninger, som modtages i perioden fra 1. oktober til 30. april, behandles i løbet af maj måned. Fra 1. juni og frem får man svar på sin ansøgning inden for ca. fire uger.

 • Ansøgningsskemaet finder du her.
 • Vejledning til udsætning af flodkrebs finder du her.
LÆS OGSÅ:
Når Predatoren bliver den jagede

Nedenfor gennemgås kort reglerne for at kunne opnå tilskud:

 • Den sø, krebsene ønskes udsat i, skal henligge i naturtilstand. Det vil bl.a. sige, at der ikke må ske regulering af vandstanden for at øge bestanden af krebs ud over en naturlig tæthed eller for at gøre fiskeri efter krebsene mere effektivt.
 • Der må ikke ske fodring i søen.
 • Fiskerilovens regler om fredningstid og mindstemål for krebs, tilladte redskaber til fiskeri m. m. er også gældende i søer, hvor bestanden er sat ud, med eller uden tilskud.
 • Der kan højst opnås tilskud svarende til prisen for udsætning af 5 stk. sættekrebs pr. løbende meter bred. Det betyder at en ansøger, der ønsker at udsætte større (og dyrere) krebs, må udsætte et mindre antal.
 • Der kan kun søges tilskud til etablering af en krebsebestand. Etableringen kan fordeles over 1 eller 2 år, afhængig af den årlige udsætningsmængde. Eksempelvis 5 stk. sættekrebs pr. løbende meter bred i ét år, eller 2,5 stk. sættekrebs pr. løbende meter bred i 2 år.
 • Får en ansøger tilsagn om tilskud, tæller det som et års udsætning, uanset om man udnytter tilskuddet eller ej.
 • Der gives kun tilskud til udsætning af den naturlige danske flodkrebs (Astacus astacus). Ingen andre arter må udsættes såsom signalkrebs og galizisk sumpkrebs. Som modtager af tilskud er det altid dit ansvar, at du sikre dig, at det er flodkrebs, du køber til udsætning.
 • Eget bidrag støttes fra fiskeplejemidlerne efter “krone til krone” – princippet.

Det kræver som udgangspunkt altid tilladelse at udsætte krebs i naturen i Danmark, enten efter fiskeriloven eller efter naturbeskyttelsesloven:

 • I søer omfattet af fiskeriloven (dvs. søer med til- og/eller afløb) kan meddelelse om tilskud betragtes som udsætningstilladelse.
 • Søer uden til- og afløb er ikke omfattet af fiskerilovens regler om udsætning. I nogle tilfælde skal der derfor søges om tilladelse til udsætning af krebs efter anden lovgivning (naturbeskyttelsesloven -søges hos den kommune, hvor søen ligger). Det er dit ansvar at søge denne tilladelse og i øvrigt at sikre dig, at regler efter anden lovgivning er overholdt.
LÆS OGSÅ:
Ekspert-tips til fiskeri med død agn

Husk at vedlægge kort over søens placering i landskabet (i forhold til nærmest veje og byer) samt kort, der i detaljer viser søens form og nærmeste omgivelser.

Bemærk

Både lystfiskerforeninger og private lodsejere kan søge om tilskud til udsætning fra fiskeplejemidlerne. Lystfiskerforeninger kan opnå 100 % støtte til udsætning, såfremt fiskeriet er tilgængeligt for offentligheden. Private lodsejere: Eget bidrag støttes fra fiskeplejemidlerne efter “krone til krone”- princippet.

Ved udsætning bliver der anbefalet en tæthed på højest 5 krebs pr. løbende meter bred. De udsættes med ryggen nedad, så den luft, der har samlet sig om gællerne under hovedskjoldet, kan slippe ud.

Kilde: DTU AQUA

 

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.